06-17828788
Maandag t/m Vrijdag van 10:00 - 17:00
Contact

Ons doel

Volk & Victorie

BBN Nieuws

De Ondernemer

Sponsors BBN

Contact

Over ons

Agenda

Leden reglement

Lid worden

Welkom op de website van Burgerbond Nederland

Beste Burgers wereldwijd, 

In navolging van de kloof tussen politiek en het Nederlands volk wordt de Nederlandse burger meer en meer geconfronteerd met een groeiend afstand tussen de overheid en zichzelf. Niet zo vreemd, gezien het de politiek is die de overheid aanstuurt. In een democratisch staatsbestel, zoals het onze, waar politiek en overheid ten dienste horen te staan van de burger, zijnde het volk, zijn zij een eigen leven gaan leiden die de burger beknot in zijn vrijheid, ontwikkeling en levensvreugde. Om nog maar te zwijgen over zijn welstand.

Een zeer slechte evenals verontrustende ontwikkeling, zo vinden wij, waarom wij ons genoodzaakt voelden een tegenstroming in het leven te roepen in de vorm van een vereniging.

De vereniging Burger Bond Nederland is opgericht door burgers voor burgers op basis van vrijwilligheid, en onderscheidt zich door elke burger in al hun maatschappelijke belangen gehoor te
willen geven en deze gezamenlijk te behartigen. Alle burgers ongeacht leeftijd, maatschappelijke positie, religie en afkomst, kortom de zaken waar
verdeeldheid op drijft. Alle belangen, werk en inkomen gerelateerd voor zowel werknemende als ondernemende burger evenals sociaal en leefomgeving gerelateerd. Samengevat als maatschappelijke inrichting waarin de burger, door deze ontwikkelingen, mogelijkheden tot inbreng wordt ontnomen, in een isolement wordt gedreven en daarmee machteloos gesteld.

Van start gegaan als pagina op social media, inmiddels met een berichtenbereik van miljoenen , is de vereniging officieel met statuten notarieel vastgelegd onder de naam Burger Bond Nederland en op 10-10-2019 ingeschreven bij de kamer van koophandel. Burger Bond Nederland staat voor verbinding van mensen onderling juist nu, nu tegenstellingen worden uitvergroot, verschillen worden opgedrongen en gezamenlijke belangen worden achtergesteld.

Helaas is gebleken dat organisaties voor burgerbelangen teveel verweven zijn geraakt met de politiek enerzijds en anderzijds te klein om doelstellingen kracht bij te zetten. Vanuit deze constatering ontstond de gedachte de doelstellingen van de diverse belangenorganisaties op verschillende terreinen
onder te brengen onder 1 dak, teneinde het evenwicht in onderhandelingspositie te herstellen. Wij spreken hierbij tevens de hoop uit dat belangenorganisaties uit de tweede categorie het belang hiervan inzien en zich bij ons aansluiten, dan wel ons steunen. Voor de politiek verweven belangenorganisaties geldt dat evenwel niet omdat Burger Bond Nederland zich verre houdt van eender welke politieke stroming dan ook, derhalve A-politiek is en dat wil en moet blijven.

Tot de aanvankelijke doelstellingen behoren:

– Pensioenleeftijd terug naar 65 jaar (gelijke tred houden met overige lidstaten van de EU).
– Doorbetaling ;WW tegen 100% van het laatst betaalde loon voor de duur van tenminste 2 jaar
;Werk veroorzaakt ziekteverzuim tegen 90% van l.b.l. met onbelaste uitkering
van vakantiegeld.
– All-in zorgverzekering met premieplafond van Euro 125.—zonder eigen risico vanaf 21 jaar
– Bescherming van onze kinderen tegen onmenselijke organisaties die hun welzijn
ondergeschikt hebben gesteld aan beleidsvoering.
– Welzijn van dieren zowel beroepsmatig als particulier.
– BTW op kosten levensonderhoud terug naar 3%.
– Betaalbare sociale huurwoningen.
– Herinvoering van het referendum met veto recht voor het volk (bindend) op initiatief van
volksvertegenwoordiging evenals burgers met inachtneming van bezinningsperiode van tenminste 6 maanden tussen besluitvorming en uitvoering teneinde initiatieven te kunnen ontplooien.
– Aanpassing Wet Openbaar Bestuur met verplichting tot openbaarstelling op voorhand van alle gegevens leidend tot besluitvorming en het daaruit volgend beleid ter controle van het volk
– Milieu/klimaatbeleid en daaraan gekoppeld economisch plan in huidige vorm van tafel vanwege veroorzaken van bankroet der Nederlandse economie.
– Terugtrekking uit het Marrakesh verdrag.
– Beëindiging van positieve discriminatie daar discriminatie bij wet verboden is en de wet geen onderscheid kent tussen positief en negatief.

Vanzelfsprekend betreffen genoemde doelstellingen een eerste opzet en zullen gaandeweg worden uitgebreid met nog nader te bepalen doelstellingen daar wij de mening zijn toegedaan dat ons werk tot in lengte van dagen nodig zal blijven.

Helaas kenmerkt de huidige tijd zich door separatisme, aangejaagd op alle fronten dan de burger zelf, bemoedigd en vervolgens uitgebuit. Het enige juiste antwoord daarop is vereniging, de handen ineen slaan en de rangen te sluiten. Het bewijs daarvoor vindt U in alle actie-initiatieven van de afgelopen maanden die wij van harte steunen en bijdrages aan leveren waar we maar kunnen.

Het is de hoogste tijd om onze onderlinge geschillen in de koelkast te zetten en ons met onze gezamenlijke belangen te richten tot de veroorzakers, wiens grootste angst is dat de neuzen 1 kant op gaan staan. Want eendracht maakt macht. derhalve ten koste gaand van die van hen.

WORDT LID EN SUPPORT DE BURGERBOND NEDERLAND?
Meld u aan als lid op onze website.

Bestuur Burger Bond Nederland en vrijwilligers.

Uw belang is ons belang.

SAMEN STERK

Wilt u als media bedrijf graag contact met het bestuur, dient u dan via onder staande knop een terug bel verzoek in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Klik hier

Terug bel verzoek indienen

Wat ze zeggen over ons

Voor de burgers door de burgers.

Er heerst zeer veel onvrede in Nederland maar de politiek wil hier niet aan. ze zeggen met droge ogen dat er niets aan de hand is en dat we in een gaaf landje wonen. zolang dit kabinet en vooral de VVD blijven zitten zal het voor het volk alleen maar slechter worden. Bovendien is het zo dat zowel de coalitie en ook de oppositie zeer goede toneel spelers zijn en daar moeten we vanaf. Als ik het goed begrijp wil deze volksbond een halt toeroepen aan deze onbetrouwbare toneel spelers. zal tijd worden. Ik sta daar wel achter. Echter wacht ik op dat ze de publiciteit zoeken in de msm en hun missie zouden willen gaan voorleggen.
Met vriendelijke groet
Tjalle van der Wal

Dat we hopelijk nu eindelijk eens een vuist kunnen maken tegen dit vreselijke kabinet

Wilt u meer weten over ons ? 

IK WIL MEER WETEN
Translate »