Voorwoord: Wij zijn in de hoop u allemaal dit volgende gaat lezen en massaal zal delen? Dank u bij voorbaat.

Beste volgers, lezers of anders geïnteresseerden.
Al eerder kondigden wij aan dat onze voorzitter van BBN, Dhr. Joop Lamers, doende is zich te begeven in het politieke landschap middels oprichting van de politieke beweging Volk en Victorie om zich daar mee verkiesbaar te kunnen stellen voor de aankomende verkiezingen. Bepaald geen ambitie waar Joop al langer mee rondloopt maar zich nu wel toe gedwongen voelt vanwege alle voor de burger negatieve ontwikkelingen in de samenleving door toedoen van de Nederlandse overheid, net zoals hij zich destijds geroepen voelde BBN op te richten.
Met lede ogen moet de Nederlandse bevolking decennia lang al toekijken hoe de “volksvertegenwoordiging” de overheidsinstanties misbruikt voor doelstellingen die de burger niet dienen en/ten goede komen. Gedurende deze zelfde tijd moeten we helaas constateren dat beoogde pogingen dit fenomeen van binnen uit een halt toe te roepen middels nieuwe partijen jammerlijk gefaald hebben door blokkades van langer bestaande partijen, zijnde kartelvorming in de “volksvertegenwoordiging”. Blijkbaar hebben de politieke partijen, allen zich voordoend verschillende segmenten uit de bevolking te vertegenwoordigen, gemeenschappelijke grond gevonden in het niet uitvoeren van hetgeen de bevolking wil. Maar wel bijzonder gebaat zijn met het in stand houden van de tegenstellingen op basis waarvan zij het mandaat verkrijgen.
Volk en Victorie beoogd het huidig falend model van bestuur van en in ons land om te bouwen naar een gekozen raad van bestuur met directe democratie in de vorm referenda. Dat wil zeggen dat de raad van bestuur beleid, wet- en regelgeving uitwerkt, afstemt en ter beslissing voorlegt aan het volk. Op deze wijze wordt het tegen elkaar uitspelen van belangen van een bevolkingssegment tegen die van anderen voorkomen en verkrijgt het Nederlands volk hun recht op zelfbeschikking terug terwijl het bestuur nog enkel één invalshoek rest voor benadering van de te behandelen materie. Enkel die van het volk in het algemeen.
Ter besluit voegen wij de lijst van punten toe die Joop heeft opgesteld en bewogen heeft met ons uit te werken tot bovenstaand gedachtegoed. Wij vragen U vriendelijk deze lijst even na te lopen en ons te laten weten wat uw bevindingen daarvan zijn evenals de doelstelling van Volk en Victorie.

Punten oprichten raad van bestuur (Voor Volk en Victorie)
Wat willen wij veranderen ten gunsten van de burgers in Nederland.
1.) Bindend referendum wettelijk vast leggen in de grondwet.
2.) Vrijheid en vrijemeningsuiting mag niet aan getornd worden.
3.) Demonstraties, overheid moet dit verplicht faciliteren. Aanmelden van de demonstratie moet uit gevoerd worden, zoals in het aanmeld formulier wordt aangegeven.
4.) Ander halve meter situatie per direct opheffen, dit is een volks gijzeling.
5.) parlementaire commissie opzetten en onderzoek kabinet Rutte 2 en Rutte 3 laten doen. Politieke onschendbaarheid zal hierin geen draagkracht hebben.
Strafrechtelijk onderzoek
6.) RIVM hoofd verantwoordelijke onderzoek naar instellen naar strafbare feiten.
7.) Justitie en veiligheid diepgaand onderzoek instellen naar strafbare feiten.
8.) Jeugdzorg onderzoeken, te veel kinderen worden onterecht uit huis geplaatst.
Strafrechtelijk onderzoek ivm kinderhandel.
9.) Gehele zorgstelsel terug naar de staat, stoppen met de marktwerking in de zorg. Eigen risico in zijn geheel afschaffen.
10.) Gesloten ziekenhuizen heropenen, eigenaren van de panden/gebouwen desnoods onteigenen. Want ziek zijn mag geen verdien model zijn of worden.
Integreren in staatszorgstelsel
11.) Kosten ziekenfonds per gezin €150,- kinderen hierin ouder dan 18 jaar word per gezin €25,- extra gerekend. Dit is een all in ziektekosten plaatje voor mensen die tot €45.000,- bruto verdienen per jaar. Zorgtoeslag blijft van kracht voor de minima, boven de €45.000,- word dit €275,- per gezin plus €50,- per kind van 18 jaar en ouder.
Geen onderscheid in verz .premie
12.) Kinderen 18 jaar en ouder die thuis inwonend zijn met eigen inkomsten, daarin mogen ouders met minimum inkomen niet gekort worden. Echter kinderen moeten aantoonbaar €100,- per maand sparen voor hun toekomst, dit gaat in vanaf hun 18de jaar.
Vervalt onder gesara
13.) Burgers kiezen hun eigen burgemeester.
14.) 5G netwerk stil leggen, eerst diepgaand onderzoek of de flora en fauna en de volksgezondheid niet in gevaar is. Tot die tijd alles op 4G laten continueren.
15.) Kermis exploitanten, horeca en evenementen bedrijven geheel schadeloosstellen op basis van cijfers van voorgaand jaar, corona crisis.
MKB
16.) Uit de Europese Unie stappen, Nederland word kaal geplukt.
17.) Pensioen terug naar 65 jaar, geen dag langer en pensioen niet meer korten en indexeren.
18.) Klimaat plannen van tafel af, want dit is niet haalbaar.
Complete onzin
19.) Stikstof problemen is onzin verhaal, onderzoek instellen naar ministerie van landbouw met name Carola Schouten i.v.m belangenverstrengeling familie bedrijven. Ook hier gelden geen politieke onschendbaarheid.
Valt onder 5
20.) Verplicht vaccineren van tafel af, men is baas over eigen lijf en leden. Onderzoek naar Hugo de Jonge i.v.m belangenverstrengeling, producent vaccins eigenaar bedrijf die de broer van Hugo de Jonge zou zijn. Een bedrijf wat reeds een paar maal strafrechtelijk is vervolgd, zo ook ex voorzitter DSM die belangen zou hebben met de chemische en farmaceutische industrie met zijn familie daar uit financiële belangen verdient voor eigen gewin.
Zijn een gevaar voor de gezondheid
21.) Onderzoek RIVM Jaap van Dissel n.a.v. donaties Bill Gates, boekjaar 2014/2020. Bank afschriften donatie rekening RIVM en bankrekening dhr van Dissel in persoon en desnoods beslag leggen.
Valt onder 5
22.) Internet gratis maken, een ieder heeft daar recht op. (Alleen tv en telefoonkosten in rekening brengen.)
23.) Grote bedrijven gaan ook belasting afdragen, worden verplicht jaarcijfers in te leveren. Waarin het verboden is bedragen af te trekken die buiten Nederland zijn ontstaan, overtreden hiervan word streng bestraft.
Volledige herziening onder gesara
24.) Accijnzen op alcohol, sigaretten, shag en brandstof met 35% omlaag, in mindering brengen, energie, stook en stoomkosten omlaag naar 16% BTW.
Idem 23
25.) BTW op goederen van 21% terug brengen naar 19% BTW, BTW op levensmiddelen terug brengen van 9% naar 4%.
Idem 23
26.) Voedselbanken opheffen voor mensen die op of onder het minimum leven, zij kunnen eenmaal per week hun gemeente een tegoed bon krijgen die aangevraagd moet worden bij de overheid. Die op hun beurt de gemeente opdracht geven deze verplicht te verstrekken.
27.) Participatie wet de prullenbak in, dit is een pest wet voor vele burgers.
Volledige herziening wet en regelgeving
28.) Groningers aardbevingsgebied dienen per direct schadeloos gesteld te worden, schade verhalen bij de NAM dochter onderneming shell. Bij niet uitkeren schade, beslag leggen.
29.) Onderzoek naar partijdige rechters, zo niet corruptie en ambtsovertredingen in het partijdig zijn in zaken tegen over de overheid.
Vervangen met aanstelling voor 5 jaar, verlengbaar
30.) Incasso bureaus afschaffen, deurwaarders mogen exploten bij schuldenaar aanleveren, tegen all in kosten á €45,- niet meer. Worden schuldenaar voor de rechter gedaagd komen de gerechtskosten ten alle tijden voor de rekening van de deurwaarder en niet bij de schuldenaar. Schuldenaar betaald dus nooit meer dan €45,- aan de exploot kosten en administratie kosten deurwaarders kantoor. Word hierin geen gehoor gegeven en schuldenaar toont aan deurwaarder zich als kantoor, hier niet aan voldoet word per direct deurwaardekantoor gesloten en afgifte licentie deurwaarders kantoor ingetrokken.
Met gesara niet meer van toepassing
31.) Boetes C.J.I.B bij het niet meteen kunnen betalen van een boete moet er een betalingsregeling termijn mogelijk zijn van 36 maanden, zodat men met betalen boete financieel niet met andere betalingen in de problemen komt.
Boetes op zich ook drastisch verlagen, valt onder 27
32.) Tradities en cultuur, mensen uit andere landen die burger willen worden in Nederland, respecteer de cultuur en tradities van Nederland. Doet u dat niet dan word u staatsburgerschap ingetrokken en dan word u terug gestuurd naar het land van herkomst, zonder enige proces en mag u de aankomende 15 jaar Nederlandse bodem niet betreden.
33.) Asielzoekers, asiel instroom stop zetten en eerst alle lopende zaken afhandelen. Zij die toch ongevraagd Nederlandse bodem betreden worden zonder enig proces per direct op het vliegtuig gezet terug naar het land van herkomst, hiervoor om de kosten te dekken worden kostbaarheden in beslag genomen, om de kosten te dekken.
34.) 4 mei doden herdenking, 5 mei Bevrijdingsdag die moeten in ere gehouden worden, hieraan voegen wij toe 6 mei als herdenkingsdag de dag dat Pim Fortuyn vermoord werd, hij die door vele burgers geliefd werd en was.
35.) Ontwikkelingslanden financiële hulp met 80% terug brengen, het is dweilen met de kraan open en men ziet niet waar het geld blijft.
36.) Het word een iedere loterij verboden doelen in andere landen te sponsoren of te doneren, dit mag bij uitzondering na aanvraag bij de overheid. Bij overtreding staat hier een boete voor tot 150 miljoen euro op of intrekken licentie loterij.
37.) Prijs afspraken farmaceutische industrie moeten op de schop, want er worden woekerprijzen gerekend. Prijzen moeten binnen de redelijke norm liggen, anders het doel opzetten betreffende medicijn op Nederlandse bodem vervaardigd word.
38.) Huidige posities nu bekleed als commissaris van de koning afschaffen, gekozen burgemeesters door de burger van de dorpen en steden nemen deze taken over. Dit onder toezicht toezichthouders overheid/raad van bestuur.
39.) Geen partijen stelsel, raad van bestuur word eenmaal per 4 jaar gekozen, zo ook de burgemeesters met hun bestuur. Die een eigen bestuur vormen binnen hun gemeentekern.
40.) Horeca rookverbod opheffen, dit is funest voor de horeca. Café, discotheek, seks clubs, parenclubs en gay bars. Bij opheffen rookverbod dient elke horeca ondernemer wel eerst voor voldoende ventilatie afzuiging te zorgen en een eventuele niet rokers hoek, die 10% van de bezoekers ruimte bedraagt.
41.) Natura 2000 gebieden met 80% opheffen, de gebieden gebruiken voor oplossen woningnood.
42.) Nederlandse burger gaat als woningzoekende ten alle tijden voor op nieuwkomers, asiel mensen die uit oorlogsgebieden komen dienen ook terug te keren naar land van herkomst. Wanneer de rust is weder gekeerd in hun land. Verblijf status geldig tot de rust in het thuisland weer veilig is, nieuw geborene inschrijven bij hun eigen ambassades, niet hier.
43.) Gelukzoekers uit andere landen, die geen aanvraag verblijf Nederland in hun bezit hebben dienen per direct ingesloten te worden. De onkosten zelf te vergoeden hierin, dit in afwachting terug keer land van herkomst. Meerdere personen naar zelfde plek om naar plaats van herkomst vervoert te gaan worden. Dit gebeurd op zo’n goedkope mogelijke wijze en indien mogelijk worden die kosten verhaalt, desnoods via de ambassade van het land van herkomst. Dit daar Nederland niet verantwoordelijk is voor burgers op zoek naar geluk uit andere landen.
44.) Windmolen parken niet rendabel, zo ook elektrisch rijden afschaffen. Deze voorgenoemde zijn en worden schadelijker geacht voor het milieu, dan de huidige regulieren brandstoffen. Laat bijvoorbeeld motorvoertuigen zoveel als mogelijk op lpg rijden, aangetoond is dit de schoonste brandstof is.
45.) Militaire dienst weer verplichten van het jaar dat men 19 jaar word, voor de duur van 16 maanden. Ook al studeert men, dit word aan een ieder verplicht. Zowel voor dames als de heren, waarin een eventuele studie in dienst tijd vervolgd kan worden.
46.) Politie diensten voorzien van voldoende personeel en alleen deze ambtenaren mogen hierin overtreders van een wet beboeten. Toezichthouders dienen als toezicht naleving van de wet en mogen geen wapens dragen, behalve pepperspray en gummiknuppel, dit geld ook voor de BOA’S.
47.) Veiligheidsdiensten, terrorisme bestrijding en landelijke politie dienen beter gefaciliteerd te zijn. Personeel dat hierin opgeleid word dient strenger toezicht te krijgen, na de opleiding toe. Want daar schort nu een hoop aan.
48.) Oostvaarders plassen, hier worden geen gezonde dieren meer afgeschoten. Dieren dienen elders onder gebracht te worden, desnoods in andere landen waar ze welkom zijn. Dit op kosten van raad van bestuur natuur beheer en Staatsbosbeheer.
overheid
49.) Den Haag Malieveld zal niet meer aan Staatsbosbeheer toebehoren, maar in eigendom overheid komen. Dit om zoveel mogelijk evenementen te faciliteren en eventuele demonstraties waarin wij als bestuur hopen deze er zo weinig mogelijk van komen, omdat wij als raad van bestuur Voor Volk en Victorie er voor de burgers zijn.
50.) Raad van bestuur Voor Volk en Victorie wil een staatsbank creëren, waarin een iedere burger een rekening kan openen of een lening of hypotheek bijvoorbeeld kan afsluiten. Raad van bestuur Burger Belangen Nederland zal niet langer garant staan wanneer de huidige banken dreigen om te vallen. Zo ook zullen deze huidige banken onder strenge toezicht komen te staan aangaande strafbare feiten zoals witwas praktijken, wanneer er geconstateerd word dit soort praktijken gaande zijn volgt er onmiddellijk beslag op gelden en goederen en gebouwen, wij zeggen hiermee misdaad loont niet. De staatsbank zal overal in dorpen, steden duidelijk naar voren komen met hun kantoor en/of gebouw. Wees welkom als burger zijnde u aan te sluiten bij deze bank.
51.) Raad van bestuur Voor Volk en Victorie zal bestaan en opgericht worden in het aantal mensen van 100 tot 125 bestuurders van het bestuur Burger Belangen Nederland. Die professioneel zijn op het gebied van buitenlandse zaken, betrekking tot economische zaken toe, waarin een iedere bestuurder zijn of haar functie zal bekleden. Voorstel hierin is dan ook dat Joop Lamers voorzitter raad van bestuur Voor Volk en Victorie zal zijn bijgestaan door Svante de Moll en hierin zal ook gevraagd worden Hero Brinkman, Bram Moskowicz, ene heer Roozemond, Abe Dijkstra(Waarmee we nog in contact gaan treden) en nog een paar andere bekende mensen die ik even buiten beschouwing laat. Een groep eerlijke en oprechte mensen die het hart op de juiste plek hebben, wanneer het om de burger in Nederland draait. De burger komt centraal hierin te staan bij belangrijke beslissingen aangaand het bindend referendum, daar een meerderheid in stemmen referendum de raad van bestuur zich aan behoord te houden, want referendum is daarin bindend.
52.) Koningsdag blijft als van ouds, word bekostigd door de staat.
Zonder koningshuis? Iets anders in de plaats.
53.) Privé eigendommen van de koning zoals kastelen, paleizen en andere woon gelegenheden wat privé bezit is word niet langer door de staat bekostigd en dient men zelf voor het onderhoud zorg te dragen. Het is tenslotte hun eigendom.
54.) Hoogste rechtsorgaan Nederland de raad van state waarin onze koning Willem Alexander voorzitter raad van state is, zal hierin zijn ontslag aangezegd krijgen en zal hierin een onpartijdige voorzitter gekozen worden. (Voorstel hierin is als voorzitter raad van state te doen zetelen in de persoon van Bram Moskowicz de gewezen advocaat uit Maastricht, hij die ook de rechters zal aanwijzen, die zich gaan zetelen bij de raad van state.)
Raad van state dient een onafhankelijk instituut te zijn zonder dat de politiek daar inmenging in heeft. Zo ook worden ex politicus hierin van uitgesloten van deelname dit vanwege belangenverstrengeling politieke keuze in persoon.
Voorzitter Vicevoorzitter Raad van State dienen dan ook gekozen te worden in persoon (hiervoor is wetswijziging nodig daar nu het nog zo is de koning automatisch deze functie als voorzitter bevoorrecht is)
55.) Nederland moet op de schop, afgelopen met de vriendjes politiek en het aan elkaar mooie baantjes toe spelen. Wij zijn een welvarend land met een gros van burgers die weten waar Abraham de mosterd haalt en weten wanneer we even de broeksriem aan moeten trekken.
Wij als Voor Volk en Victorie raad van bestuur zeggen ook om dit alles voor elkaar te krijgen en deze Voor Volk en Victorie raad van bestuur van de grond te krijgen hebben we u steun als burger nodig, dus u stem en daarin dient u lid te worden van de Voor Volk en Victorie raad van bestuur. Willen wij dit voor elkaar kunnen krijgen en de huidige politiek uit Den Haag weren hebben we dezelfde aanhang nodig zoals Pim Fortuyn voor zijn dood had en zelfs na zijn dood nu nog heeft. We dienen hierin en dit kan echt 8 miljoen leden stemmen binnen te krijgen, dit tegen een lidmaatschapsgeld per jaar van €24,50, om de Voor Volk en Victorie van de grond te krijgen. Lidmaatschapsgelden zullen gebruikt worden om deze Raad in kaart te brengen in kranten, tv en sociale media en om naar de mensen en u als burger toe te komen, door heel het land. Laten we samen de strijd aan gaan burgers van Nederland, want het ROER MOET OM, LIEFST GISTEREN AL.
56.) Alle bejaardenverzorging tehuizen instellingen, ziekenhuizen dienen te voorzien worden van de beste ventilatie systemen, dit zo snel mogelijk.
57.) TBS personen die ontsnapt zijn of poging daar toe hebben ondernomen per direct geheel isoleren, apart plaatsen in een cel en bij poging ontsnappen strafmaat automatisch verlengen met 5 jaar, geen bezoek en/of aanleveren goederen van buiten af. Totaal in isolement, dus zonder ook maar een mogelijkheid in de buitenlucht te komen.
58.) Openbaar vervoer, bus, trein, tram en metro dient gratis aangeboden te worden.
59.) Boeren moeten de kans krijgen hun handel te slijten, zonder dat er een tussen handel erbij komt kijken wat de producten duurder maakt. Wat ten kosten van de consument gaat. Dus producten rechtstreeks te leveren met keurmerk, zonder dat er sprake is van tussen handel.
60.) Artsen, doctoren, professoren en geleerde zij alleen beslissen op medisch gebied, wat wel en niet goed is voor de patiënt. Hierin mag een overheid niet tussen zitten, want we hebben gezien dat dit tot onnodig veel doden leid, door verkeerde conclusies te trekken daar een overheid geen medisch persoon is en niet op de stoel van een arts mag en kan zitten.
61.) PI instellingen dienen gerenoveerd te worden, want het vergaat van de schimmels en ongedierte. Zo ook bij binnenkomst gedetineerde moet er per direct een medisch dossier opgemaakt worden van eventuele gezondheidsaandoeningen en medicatie gebruik. Dit dient op de zelfde dag te gebeuren dat de gedetineerde binnen een PI instelling komt. Gezondheid van lijf en lede binnen een PI instelling is een pre. Personeel binnen een PI instelling dient beter op geleid te worden, want er is geen structuur. Waarin personeel te veel taken die zij moeten verrichten afschuiven naar de gedetineerde toe, die het dan maar verder moet uit zoeken met alle gevolgen van dien. Daarom dient het departement justitie en veiligheid ook gescheiden te worden, met ieder zijn aparte taak hierin. Zodat gedetineerde goed begeleid word en terug te keren in de maatschappij en niet terug vallen in het oude.
62.) Studeren, een ieder moet dit recht verkrijgen, dus de eerste 6 jaar studie na een hogere opleiding moet gratis gerealiseerd worden. Daar waar studenten nu honderdduizenden euro’s schuld oplopen. Studie beurs stop zetten en van inkomen voorzien tijdens studie voor levensonderhoud. Na 6 jaar studie en men wil verder studeren, waarin de cijfers een ruime voldoende hebben. Kan men een gesubsidieerde lening verstrekt krijgen voor de duur van 4 jaar. Daarna bij eventuele verder studeren draagt de student zelf de kosten.
63.) Postbus brieven bus bedrijven wat meestal buitenlandse ondernemingen zijn waar geen zicht op is worden verboden.
64.) Transport chauffeur en transport ondernemer zijn de economische ader van Nederland in het goederen vervoer. Deze tak van bedrijven word het moeilijk gemaakt, door dat bedrijf en chauffeur meer bezig is met administratie dan met vervoer van de goederen zelf. Dus zeggen wij code 95 opheffen, zodat er meer technisch en praktijk gericht personeel chauffeurs in dienst genomen kunnen worden. Verplicht medische keuring eenmaal per vier jaar. Chauffeurs uit andere landen dienen bij binnenkomst Nederland strenger gecontroleerd te worden op rij tijden wet en alcohol controle en stimulerende middelen, voordat ze Nederland in mogen met hun lading. Het word verboden dat chauffeurs van buiten Nederland binnenlandse vrachten Nederland gaan rijden voor de duur een buitenlandse chauffeur in Nederland verblijft wachtend op een vracht terug naar land van herkomst chauffeur. Binnenlandse vrachten mogen dus alleen gereden worden door Nederlandse bedrijven, waarvan de chauffeur in dienst staat van een Nederlands transport onderneming.
65.) Pensioen fondsen zelfstandig laten fungeren, zonder tussenkomst overheid. Verkregen gelden pensioen fondsen door overheid dienen per direct terug betaald te worden aan de pensioen fondsen met rente. Pensioen fonds gelden is spaargeld van de burger in gewerkte jaren, waar de overheid de handen van behoort af te houden, zo ook mogen banken hierin geen inmenging hebben.
66.) Financiële hulp aanvragen, uit andere landen, dit kan en mag met vastgestelde eisen en terug betalingsregeling in een vastgestelde termijn en eisen zoals de Nederlandse overheid die verplicht stelt. Gaat aanvrager niet in de eisen mee, dan is het stikken of slikken en word er geen lening verstrekt.
67.) Kindgebondenbudget, kinderbijslag verhogen met 15%, dit mag niet bij geteld worden op de inkomsten. Huurtoeslag is verkrijgbaar tot 750 euro vandaag de dag, dit moet naar 1000 euro per omgaande gezet worden. Zorgtoeslag vermeerderen met 20%.
68.) Scheef-wonen wet opheffen. Mensen wonen vaak reeds 30 á 40 jaar in hun woning en zouden nu beboet worden door een absurde huurstijging, soms wel tot 300 á 400 euro per maand. Waarmee de overheid woningnood probleem bij de burger neer legt dit kan en mag niet het geval zijn dat de burger hier de dupe van is.
69.) Overzeese betrekkingen met Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Rusland en China in handel sterker aantrekken in techniek handel en zuivel, havens hierin ruimer aanpassen.
70.) Fabrieken grote bedrijven met bepaalde uitstoot giftige uitstoot te minimaliseren, giflozingen dienen voortaan op gevangen te worden voor vernietiging. Wie zich als fabriek en/of bedrijf zich hier niet aan houd dan zullen daarin sancties volgen. Kosten aanpassingen komen in rekening van het bedrijf en/of fabriek in kwestie.
71.) Erfenissen in gelden en goederen, obligatie aandelen en welke andere middelen dan ook die geld waarde hebben in erven hoeft men geen belasting meer af te dragen. Dit daar overledene dit reeds deed en gedaan heeft toen hij of zij nog leefde en daarvoor gewerkt heeft en al belasting deed afdragen. Erven word dus een gift die niet belast mag worden, zo ook niet bij inkomsten bijgeteld worden, dit daar erfenis een eenmalig iets is.
72.) Boetes verkeersovertredingen met verhogingen in het niet op tijd kunnen betalen afschaffen, want waarom burgers opschepen met nog hogere boete als ze in eerste instantie de originele boete al niet meteen kunnen voldoen. Spreek hierin termijn bedrag af over 36 maanden uitgesmeerd, waarin het eerste termijn 30% van de boete betaald dient te worden.
73.) Publieke omroepen behoren op eigen benen te gaan staan, daarom word de subsidiering van 800 miljoen per jaar terug gebracht naar 100 miljoen. Dit voor de zenders Nederland 1, 2 en 3 dit geld voor alle omroepen. Nood berichten overheid zullen ten alle tijden verplicht uitgezonden moeten worden.
74.) PGB persoonsgebonden budget moet beter geregeld worden, budgethouder betaald toren hoge kosten aan CAK wat absurd is.
75.) Kinderopvang gratis maken. Sportverenigingen subsidiëren, zodat kinderen uit minima gezinnen ook mogen en kunnen sporten. Wat vaak nu niet het geval is vanwege de financiën.
76.) Plan van dochter koningsgezin haar €4000,- per dag te verstrekken word geschrapt en zij zal hierin net als iedere Nederlander dat betaald krijgen, zoals elke 18 jarige in Nederland. Raad van bestuur Voor Volk en Victorie let hierin op de centjes van de belasting betaler ! Uitzondering daar gelaten wanneer Prinses voor landsbelang spreekt en of daarin kosten moet dragen is het aan de overheid deze kosten in kaart te brengen en te regelen.
77.) Gemeentelijke belastingen roerende goederen met 3% omlaag. Huisvuil container verlagen met €70,- per jaar, gemeente dient hierin goedkoopste aanbieder te vinden, ongeacht uit welke provincie afvalverwerkingsbedrijf komt.
78.) Schoolreisje, schoolkamp basis school gratis maken, overheid dient hierin een potje te maken zodat een ieder kind dit genot kan ervaren.
79.) Bewind voering. Bewindvoerders branch afschaffen en verbieden. Deze branch brengt mensen alleen verder schuld in. Dit door bewindvoerder die hun werk niet goed uitvoeren. Mensen met schulden op een centraal punt zich laten melden, waarin het meldpunt voor schuldenaren binnen 6 weken een dossier opmaken. Tegelijkertijd word schuldenaar aangemeld binnen hem of haar gemeente bij schuldhulp verlening, die binnen 6 weken dossier schuldenaar ontvangt. Schuldhulp verlening dient hierop dan binnen 4 weken schuldeisers aan te schrijven, die op hun beurt verplicht worden gesteld vastgesteld schuld bedrag in terug betaling te accepteren. Hierop zal schuldenaar zich automatisch onder toezicht stellen en maandelijks zich moeten verantwoorden, bij overtreding regels komen de afspraken schuldenaar te vervallen en moet deze als nog bedrag van schuld voldoen en afdragen. Bij goed afleggen traject schuldhulpverlening van 3 jaar, moet schuldenaar op papier door schuldhulpverlening met naam en toenamen van schuldeisers aan schuldenaar brief verstrekken deze geheel schulden vrij is. Mocht er toch een deurwaarder komen voor oude schulden hij/zij kan aantonen hierin schulden vrij is verklaard door de gemeente en mocht daarin iets fout zijn gelopen dan is die verantwoordelijkheid aan de gemeente toe te schrijven en niet aan de schuldenaar. En zullen eventuele vergeten schulden op gegeven door schuldenaar door de gemeente afgehandeld moeten worden. Afgesloten dossiers schuldhulpverlening kopie daarvan dient ingestuurd te worden naar meldpunt schuldenaar zij die dit opslaan als bewijslast in een databank back up bestand als bewijs ter bescherming schuldenaar. Meldpunt en schuldhulp verlening dienen rekening te houden met leefgeld voor boodschappen, wat voor een persoon €60,- moet zijn en elke persoon binnen het gezin van schuldenaar dient met €25,- verhoogd te worden. Schuldenaar dient ten alle tijden goedkeuring te krijgen, dit voor bril versleten, witgoed, fiets, sporten, tandartskosten en/of prothese tanden (gebit). Meldpunt en/of schuldhulp verlening mag geen gebruik maken om schulden op te lossen van kindgebondenbudget of toeslagen hierin, zo ook niet een verrekening doen met kinderbijslag, dit daar deze uitkeringen voor de kinderen bedoeld zijn.
80.) Wooningbouw stichtingen/verenigingen coöperaties verplichten woongenot huurder van dit gemak te voorzien. Bij schimmels groot of klein binnen de woning van de huurder moet de verhuurder per direct optreden en dit ten alle tijden op lossen. Zolang dit niet is op gelost behoeft de huurder niet de volledige huur te betalen en zal deze met 70% verminderd. Dus betaald de verhuurder 30% van de huur prijs. Tot de problemen binnen de woning van huurder zijn opgelost, dit geld ook bij lekkages bijvoorbeeld van dak leidingen, rioleringen waar men binnenshuis last van heeft. Boven genoemde geld ook voor woningen die particulier verhuurd worden aan huurder in kwestie.
81.) De naam Voor Volk en Victorie(raad van bestuur) zal vast gelegd worden in de statuten bij Notaris en zich hierin aanmelden deel te nemen aan de verkiezing maart 2021
82.) Gesloten asielzoekerscentra ‘s heropenen voor niet verslaafde dakloze mensen en deze mensen terug begeleiden de maatschappij in en schulden kwijtschelden en een nieuwe start laten maken.
83.) Noodvoorziening á 100 miljoen in noodfonds pot stoppen. Dit elk half jaar daar een 0,5% winst die de Raad van bestuur maakt per jaar, toevoegen aan deze noodfonds pot. De noodfonds pot mag alleen dan aangebroken worden, wanneer er een crisis uitbreekt. Wat alleen ten goede aan de burger mag vallen en alleen de burger Nederland, er word met de pot dus geen bedrijven gered en/of banken en dergelijke of subsidies verstrekt.
84.) Eerste en tweede kamer word afgeschaft, dit word een raad van bestuurders kamer, daar waar nu de tweede kamer zetelt.
85.) Waar pas Joop Lamers in dit verhaal, Joop heeft de burger bond Nederland opgericht, dit voor burgers en door burgers. Hij zal zich daar ook mee bezig blijven houden bij de raad van bestuur dit in dat de burger en zeg maar de politiek dichter bij elkaar moeten komen staan en eensgezind naar elkaar toe moeten kunnen komen en meningen naar elkaar uit moeten kunnen spreken. Om op te komen voor de rechten van ons als burgers in de algemene zin, in de hoop hij dan niet in een PI instelling vast gezet word op basis van valse beschuldigingen. Dit door een anoniem persoon, die hem als terrorist te kijk wilde zetten. Hij zal dus achter de doelstelling burger bond Nederland blijven staan en de burger daarin bij blijven staan en ben in de hoop burger bond Nederland hierin de grootste bond ooit in de geschiedenis van Nederland word, want samen staan we sterk. Wanneer we dit samen dragen en naast elkaar gaan staan en elkaar steunen zal de last die we nu dragen vele malen lichter worden. Dan voorspelt hij voor onze ouderen, kinderen en klein kinderen, zieken en gehandicapten een mooie toekomst in het verschiet. Daarom staan wij als burger bond Nederland ook achter het oprichten van de raad van bestuur Voor Volk en Victorie, een Raad van bestuur die samen met u als burger de beslissingen treffen om dit land een mooie toekomst te bezorgen in de aangegeven punten die hier vermeld staan.
86.) Mensen er is een hoop mis in dit land met een regering die op een dictatoriaal regime gaat lijken, met een politie macht die als een politie staat fungeert. Waarin de burgers van dit land niets meer te vertellen hebben, zelfs niet over ons eigen lijf en leden. Ik zeg sta op nu, want dit land gaat naar de sodemieter met deze regering die er nu zetelt in Den Haag. Zorg samen met de raad van bestuur Voor Volk en Victorie en burger bond Nederland dat hierin abrupt een einde aan gemaakt word, mede door per direct uit de Europese Unie te stappen en richt wat de raad van Bestuur betreft een noordelijke Alliance op. Bijvoorbeeld naar de oud EEG maatstaven en weer met gesloten en gecontroleerde grenzen.
87.) Tot slot wil ik graag u mening hierover, zowel op de groep als pagina burger bond Nederland.
Ik weet het is een lange tekst, maar de moeite waard om te lezen. Want we hebben het hier wel over onze toekomst. Tag mij als Lieke Teulings tot Joop weer op Facebook mag wanneer u vragen heeft of , Svante de Moll mocht u vragen hebben in het oprichten raad van bestuur.
88.) Onderzoek instellen demonstraties Den Haag naar Leidinggevende betrokken burgemeesters politie Haaglanden en Personeel Politie ME en de zogeheten Romeo’s en wie hun opdracht gaf burgers vaak onterecht onder arrest deed plaatsen en onterecht gewelddadig deden optreden deden tegen deze zelfde burger.
Daar waar Romeo’s zich voor deden als Hooligans om opzettelijk demonstraties te laten escaleren, personen in kwestie zijn reeds bekend aantoonbaar live video beelden diverse demonstraties.

Mvg
Raad van Bestuur Voor Volk en Victorie die er voor gaan in Maart 2021 verkiesbaar gaan stellen en zich zeer zeker zullen laten horen.

Verzoek tot ondersteuning oprichten raad van bestuur voor Volk & Victorie, zodat wij ons aan kunnen melden en verkiesbaar kunnen stellen voor de verkiezingen van 2021. Wij zijn op zoek naar donateurs & sponsoren zowel particulier/zakelijk/bedrijfsleven, die onze opzet in doelstelling ondersteuning wil bieden.
Steunt u ook de raad van bestuur voor Volk & Victorie, dan heten wij u van harte welkom en zeggen op naar de verkiezingen van maart 2021. WANT HET ROER MOET OM !!!Donatie bedrag € -


Translate »